Algemene voorwaarden

Om behandelingen en diensten door Gentle Beginnings zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een aanvraag doet, ga ik ervan uit dat je kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Algemene voorwaarden van Gentle Beginnings gevestigd en kantoorhoudende aan het Minervaplein 40-3hg 1077TV te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder inschrijvingsnummer 34348319.

 1. Deze voorwaarden worden via de website van Gentle Beginnings (http://www.gentlebeginnings.nl/algemene-voorwaarden) en via e-mail gecommuniceerd en wordt op verzoek schriftelijk toegezonden via de post.
 2. Elke rechtsbetrekking tussen Gentle Beginnings en de aan één van de workshops, trainingen, behandelingen, hierna te noemen “Diensten”, die door Gentle Beginnings worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ”Cliënt”, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. De in de artikelen opgenomen bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Gentle Beginnings en Cliënt, tenzij door Gentle Beginnings uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
 5. Je aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden als Cliënt door het enkele feit van je opdracht.

Artikel 2 Aanvragen

 1. Aanvragen voor Behandelingen en Diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail of telefonisch en geschieden op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Dienst door Gentle Beginnings aan Cliënt. Deze bevestiging vindt per email plaats.
 2. Prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Aanvraag voor een Dienst impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gentle Beginnings zal zich te allen tijde inspannen de Dienst naar beste kunnen uit te voeren. Gentle Beginnings is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Cliënt beoogde.
 2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gentle Beginnings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Gentle Beginnings worden verstrekt.
 3. Gentle Beginnings is gerechtigd bij de uitvoering van de Dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Gentle Beginnings de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Gentle Beginnings zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.

Artikel 4 (Massage)behandeling

 1. Gentle Beginnings zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 2. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Dienst worden aangeboden door Gentle Beginnings zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze behandelingen/diensten dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname aan de Dienst is geheel op eigen risico.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Gentle Beginnings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Gentle Beginnings worden verstrekt.
 4. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Gentle Beginnings en ik verwacht dat ook van Cliënt.
 5. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Gentle Beginnings als Cliënt een vanzelfsprekendheid.
 6. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Gentle Beginnings. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 7. Gentle Beginnings behoudt zich het recht voor om Cliënten te weigeren.

Artikel 5 Placenta Bereiding

 1. Gentle Beginnings verklaart gecertificeerd te zijn voor Placenta Bereiding volgens de richtlijnen van IPPA (International Placenta & Postpartum Association) en werkt volgens de diploma’s van de hygiënecode van HACCP en Bloodborne Pathogens & Infection Control.
 2. Gentle Beginnings zorgt uitsluitend voor Placenta Bereiding na ontvangst van door Cliënt volledig naar waarheid ingevulde en ondertekende Placenta Bereiding Overeenkomst.
 3. De in de Placenta Bereiding Overeenkomst geldende voorwaarden zijn bindend voor Cliënt.
 4. Gentle Beginnings gaat uitsluitend over tot Placenta Bereiding nadat de kosten voor de Dienst op het rekeningnummer van M. C. Heemskerk te Amsterdam zijn bijgeschreven.
 5. Uitsluitend indien een placenta na de geboorte niet bruikbaar blijkt voor capsulatie om medische redenen, krijgt Cliënt het betaalde bedrag terug minus €55 administratiekosten. Indien binnen 7 dagen voor de uitgerekende datum besloten wordt de Placenta Bereiding Overeenkomst te beëindigen, komt Cliënt niet in aanmerking voor restitutie. Als een placenta reeds in bezit is van Gentle Beginnings en Cliënt wil Dienst niet langer afnemen, is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door Gentle Beginnings

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Gentle Beginnings te allen tijde de mogelijkheid de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Workshop, ziekte van Mirjam Heemskerk en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Gentle Beginnings noodzakelijk zijn.
 2. In geval van wijziging e/o annulerring door Gentle Beginnings, zal Cliënt op de hoogte worden gesteld van opnieuw inplannen van de geannuleerde Dienst.

Artikel 7 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Gentle Beginnings gerechtigd de Dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de Dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Gentle Beginnings redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ongevallen, brand, ziekte, overlijden van een naaste en extreme weersomstandigheden.
 2. In het geval dat de Dienst wordt geannuleerd is het bepaalde in artikel 6 lid 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Wijziging & Annulering door Client

 1. Annulering is uitsluitend schriftelijk of telefonisch (e-mail, sms, whatsapp) mogelijk. Bij annulering van de inschrijving voor een Workshop tot veertien dagen voor aanvang van de Workshop worden administratiekosten (25 euro) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van een Workshop, wordt de helft van de Workshopkosten in rekening gebracht. Vanaf zeven dagen voor aanvang een Workshop wordt geen restitutie gedaan.
 2. Annulering van een Behandeling is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering na het termijn van 24 uur voor de geplande afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de Cliënt zoals de bevalling van Cliënt.

Artikel 9 Betaling

 1. Kosten voor éénmalige behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling via pinbetaling, betaalverzoek of contant te worden voldaan, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. Kosten voor Diensten voor Pakketten (Meerdere Behandelingen, Placenta Bereiding Pakket en Nourishing New Mama Plan) dienen volledig voorafgaand aan Dienst binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur op het rekeningnummer van M. C. Heemskerk te Amsterdam te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 3. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, is Gentle Beginnings te allen tijde gerechtigd geen reservering voor Dienst in haar agenda op te nemen. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot Dienst voor Cliënt.
 4. De volledige Workshopkosten dienen voorafgaand aan de Workshop binnen het betalingstermijn op de ontvangen factuur van de Workshop op het rekeningnummer van M. C. Heemskerk te Amsterdam te zijn bijgeschreven onder vermelding van het factuurnummer, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 5. In geval van niet tijdige betaling zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, is Gentle Beginnings te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer voor een Workshop ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Cliënt.
 6. Diensten voor Pakketten met Meerdere Behandelingen en Kadobonnen zijn tot 1 jaar na factuurdatum geldig. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken binnen de termijn van 1 jaar na factuurdatum. Hierna vervalt het recht tot Dienst voor Cliënt, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 7. Restitutie van Diensten voor Pakketten met Meerdere Behandelingen en Kadobonnen is niet mogelijk tenzij er overmacht is bij Cliënte zoals overlijden van Cliënte zelf of haar baby(‘s).
 8. Gentle Beginnings behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.

Artikel 10 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn

 1. Indien je niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat ben je in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Gentle Beginnings je een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Gentle Beginnings het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
 2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, ben je wettelijk verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot € 2.500,- betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom, met een minimum van € 40,
 3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Gentle Beginnings haar vordering op jou overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Gentle Beginnings moeten worden gemaakt voor jouw rekening, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Gentle Beginnings is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Cliënt gedurende de Dienst.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Gentle Beginnings, is Gentle Beginnings op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan Dienst.
 3. Aansprakelijkheid van Gentle Beginnings voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Gentle Beginnings uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de Dienst waarmee de schade een verband heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Gentle Beginnings is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gentle Beginnings in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de Gentle Beginnings aan Cliënt ter beschikking gestelde materialen en de website van Gentle Beginnings berusten bij Gentle Beginnings. Het is Cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gentle Beginnings.
 2. Gentle Beginnings behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens Workshops en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met Cliënt.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een Workshop of Dienst door Cliënt is uitdrukkelijk verboden, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij aanvraag voor een Dienst worden de persoonsgegevens van Cliënt gebruikt volgens bepalingen in de Privacy Verklaring.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 1. Gentle Beginnings behoudt zich het recht voor Cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Gentle Beginnings en Cliënt, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.
 2. Gentle Beginnings behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een Workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Workshop en/of toekomstige Workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Workshopkosten onverlet.
 3. Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Gentle Beginnings is het Deelnemer aan een van de Workshops op geen enkele wijze toegestaan binnen Europa direct of indirect, al dan niet tegen betaling een van de Workshops van Gentle Beginnings zelf te geven.

Artikel 15 Toepasselijk recht & Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en Gentle Beginnings is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Gentle Beginnings is gevestigd.